Η ομιλία του παιδιού μοιάζει με εκείνων μικρότερης χρονολογικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από:

  • Το φωνολογικό σύστημα δεν είναι ανάλογο σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.

  • Μειωμένη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία του παιδιου με άλλα πρόσωπα. 

  • Συστηματική δυσκολία στην παραγωγή των φωνημάτων σε διάφορες θέσεις (αρχική, μέση, τελική) στις λέξεις και τις προτάσεις. 

  • Η ομιλία δεν είναι κατανοητή από μη οικεία ενήλικα άτομα. 

  • Δεν παρατηρείται ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα στο σύστημα της ομιλίας

Η φωνολογική διαταραχή διακρίνεται σε α) φωνολογική καθυστέρηση, όπου το φωνολογικό σύστημα των παιδιών είναι περιορισμένο και ανάλογο με εκείνο παιδιών μικρότερης χρονολογικής ηλικίας, β) φωνολογική διαταραχή όπου οι φωνολογικές παραγωγές είναι αποκλίνουσες, πολλές φορές ιδιοσυγκρασιακές και δεν συναντώνται σε μικρότερα παιδιά.

Σε πολλές περιπτώσεις παιδιών με αναπτυξιακή φωνολογική διαταραχή συνυπάρχει και γλωσσική ανεπάρκεια (ShribergKwiatkowski1994). Οι φωνολογικές διαταραχές μπορεί να συνυπάρχουν και με άλλες διαταραχές όπως ο τραυλισμός, η ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI), κ.α. 

Η έγκαιρη διάγνωση και η αποκατάσταση των φωνολογικών διαταραχών είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία του παιδιού και την αποφυγή άλλων δυσκολιών όπως προβλήματα συμπεριφοράς και διαπροσωπικών σχέσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μαθησιακές δυσκολίες.